ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเอกปัญญาหริภุญชัย

ประวัติวิทยาลัย Ekapanyahariphunchai Vocational College)

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย (Ekapanyahariphunchai Vocational College) จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปี พ.ศ.2561 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร 3 ปี ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาชาวิชาการบัญชี และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 2 ปี ในประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี โดยยึดนโยบายของผู้บริหารที่มีความตั้งใจสร้างวิทยาลัย ที่มีคุณภาพดี ใกล้บ้านเพื่อให้เด็กเยาวชนในจังหวัดลำพูน และพื้นที่ภาคเหนือได้ศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยไม่ต้องจากบ้านไปเรียน ในเมืองใหญ่ เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวทางด้านธุรกิจของจังหวัดลำพูน ทางภาคเหนือ ดังนั้นเด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะและ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ Vision Mission College

วิสัยทัศน์
สถาบันแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ปณิธาน : สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ
เอกลักษณ์ : โรงเรียนดีใกล้บ้าน วัฒนธรรมงดงามตามวิถีไทย
อัตลักษณ์ : ผลิตคนดี มีมารยาท ชำนาญวิชาชีพ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นอินทนิล

สีประจำวิทยาลัย : ม่วง - ขาว
สีม่วง : หมายถึง พลังความสามัคคีแห่งความศรัทธาในการก่อตั้งและพัฒนาสถานศึกษา
สีขาว : หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความสร้างสรรค์และสันติภาพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่โดดเด่น
    เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถอย่างหลากหลายและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาการบริการและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียน การสอน การสืบค้น

สัญลักษณ์วิทยาลัย College Symbol

“ ความหมายของโลโก้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ”

1. รูปหนังสือมีเทียนอยู่ตรงกลาง คือ ทรัพย์สินทางปัญญาของโลกซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นโดยการนำเอาความคิด ความรู้ และประสบการณ์ มาประมวลเข้าด้วยกัน จัดเป็นหมวดหมู่ หรือเป็นเรื่องถ่ายทอดออกสู่ผุ้อื่น ช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถรับรู้สืบทอดต่อ ๆ กันไป
2. รูปเรือสำเภา คือ จึงเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ ในอดีตการค้าขายสินค้า หรือ การได้มาซึ่งความรู้ การศึกษา จะได้มาจากการเดินทางโดยเรือเป็นหลัก เรือสำเภาลำใหญ่ถึงจะเดินทางได้เป็นระยะไกลและนำพาสำภาระสินค้า ความรู้นักปราชญ์ ไปยังจุดหมายดินแดนปลายทาง
3. รูปคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยแบ่งเบาการทำงานของมนุษย์ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. รูปหมวกบัณฑิต คือ การศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษา

ที่ตั้งวิทยาลัย

ที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เบอร์โทร : 06-1042-9093
 


สนามกีฬา

ภาพสนามกีฬาภายในของเรา


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมบางส่วนของเรา