หัวข้อประกาศ : รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา วุฒิการศึกษา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่ลงประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2563