หัวข้อประกาศ : รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา วุฒิการศึกษา ม.6 เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่ลงประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2563