อาจารย์เฉลิมศักดิ์ สมีกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-Mail : chalerm222345@gmail.com
Tel. 0801787102
อาจารย์ณัฐณิชา นิตยโรจน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
E-Mail : a.natnicha.siri@gmail.co
Tel. 061-0429093
อาจารย์อรอุมา สมีกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน
E-Mail : -
Tel. 0987926142
อาจารย์ลภัสลดา หล้าแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา
E-Mail : -
Tel. 0842844761